Em đã sống như chính là em, không thể khác,
Dù có khi em chẳng giống hôm qua…

Hạnh phúc, hay nỗi đau,
Đi đến tận cùng, cũng chỉ là nước mắt…