“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Nào hay giếng cạn, tiếc hoài sợi dây” (Ca dao)

Rút lòng nối sợi dây yêu
Em chăm chút mãi cái điều viễn vông.

Tình không thì đã là không
Mà sao lòng níu kéo lòng chẳng buông
Giờ riêng ngồi ngấu nỗi buồn
Trách sao giếng chẳng phải vuông lại tròn ?!!

Ngoái đầu nghĩ lại mà thương
Dây không tiếc, chỉ thoáng hờn giếng thôi.

Nghiệp dây đã lỡ dài rồi
Ta cười ta cứ chấp hoài cạn sâu…

Advertisements